Ronin Warriors/Samurai Troopers

Troopers in midevil style samurai armor.

Information about those who protected the world.

Ryo of the Wildfire or Rekka no Ryo Ryo/Sanada Ryo

Kento of Hardrock or Kongo no Shu Kento/Fung Shu Rei

Cye of the Torrent or Suiko no Shin Cye/Mouri Shin

Rowen of Strata or Tenkuu no Touma Rowen/Hashiba Touma

Sage of the Halo or Kourin no Seiji Sage/Date Seiji