I Jin Hen (Strange God Collection)

1.  Ki ~ Aratana Youkan (Awakening ~ New Premonition)
2.  Samurai Heart
3.  Ketsu ~ Go Yuushi Kaigen (Settlement ~ Five Heroes)
4.  Bu ~ Josenshi Kayura (Dance ~ Female Warrior Kayura)
5.  Seki ~ Kokou no Senshitachi (Quiet ~ Noble Warriors)
6.  Kyou ~ Youja Cho Ren Shu (Lunacy ~ The Demon World's Many Spirits)
7.  Yuu ~ Shutendoji (Bravery ~ Shutendoji)
8.  Shuu ~ Yami Masho, Anubis (Attack ~ Darkness General, Anubis)
9.  Jou ~ Kokonotsu Yoroi Gia (Consent ~ Nine Armor Gear)
10. Faraway (TV Size)
11. Yami ~ Gen Masho, Rajura (Darkness ~ Illusion General, Rajura)
12. Stardust Eyes (TV Size)
13. Hi ~ Tatakai no Naka de (Sadness ~ In the Midst of Battle)
14. Ki ~ Doku Masho, Naaza (Danger ~ Poison General, Naaza)
15. Tou ~ Youja Shiro Totsunyuu (Fighting ~ Demon Castle Invasion)
16. Ten ~ Busou Rekka Kai (Move ~ Armor of Rekka Reform)
17. Nen ~ Yoroi no Chikara (Burn ~ Armor's Power)
18. Mou ~ Tsugeshi Shatachi (Hope ~ Successors)
19. Be Free
20. Ketsu ~ Shuumetsu no Youkan (Bonded ~ Concluding Premonition)